Energiayhteisöt Energiayhteisöt

Kiinteistön sisäisen energiayhteisön perustaminen

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Energiayhteisön ideana on, että yhteisö hankkii yhteisen tuotantolaitteiston, esimerkiksi kerrostaloon. Kun energiayhteisö luodaan, päätetään taloyhtiössä jokaiselle asunnolle oma prosentuaalinen osuus, joka määrää miten ylijäämäsähkön hyödyt jaetaan asuntojen, eli energiayhteisön jäsenten kesken.

Energiayhteisön perustamisen edellytykset

 • Perustettava yhteisö on Vatajankoski Sähköverkon verkkoalueella
 • Kaikki energiayhteisöön liitettävät käyttöpaikat ovat saman sähköliittymän takana
 • Energiayhteisöön kuuluvien sähköntuotantolaitteistojen tai energiavarastojen nimellisteho on alle 1 MVA
 • Energiayhteisöön liitettävien pientuotantolaitosten tulee olla liitettynä sähköverkkoon ja saaneet käyttöönottoluvan ennen energiayhteisön perustamista
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu ylijäämän tuotantokäyttöpaikka ja tällä on voimassa oleva ylijäämän ostosopimus
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu allekirjoitusoikeuden omaava edustaja
 • Energiayhteisön pääyhteyshenkilö toimittaa täydelliset perustamisen vaatimat tiedot jakeluverkonhaltijalle vähintään 14 päivää ennen energiayhteisön voimaan astumista

Näin perustat energiayhteisön

 1. Taloyhtiön hallitus tekee kartoituksen ja kilpailuttaa paneelit sekä tekee päätöksen aurinkojärjestelmän hankkimisesta.
 2. Laitteiston asennuksesta vastaava urakoitsija lähettää asennuksen valmistuttua kytkentäpyynnön eli tuotannon yleistietolomakkeen jakeluverkkoyhtiölle.
 3. Taloyhtiö tekee sopimuksen sähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.
 4. Taloyhtiö päättää energiayhteisön perustamisesta, valitsee yhteyshenkilön ja selvittää
  • energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat
  • jako-osuudet, joiden summa pitää olla 100 % ja ylimääräisen energian jakotavan
 5. Taloyhtiön edustaja tekee ilmoituksen energiayhteisöstä jakeluverkkoyhtiölle. Ilmoituksen perustamisesta voit välittää meille alla olevalla lomakkeella. Lisää liitteeksi ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot (Esimerkkilomakkeen voit ladata tästä):
  • Kiinteistön sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka
  • Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka
  • Energiayhteisön jäsenten sähkönkäytön käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka sekä hyvityksen jako-osuus hyvityslaskentaa varten. Huomioi, että jako-osuuksien summan pitää olla 100 %.
 6. Jakeluverkonhaltija käsittelee ilmoituksen ja tekee energiayhteisöstä sopimuksen taloyhtiön kanssa.
 7. Energiayhteisöpalvelu alkaa noin kahden viikon kuluttua ilmoituksesta, kun kaikki asianmukaiset sopimukset on tehty.

Mitä eri jakotavat tarkoittavat?

SMA

Jakotavassa SMA tulee yhdellä energiayhteisön tuotantokäyttöpaikalla olla sähköntuotannon ostosopimus sähköenergian myyjäyhtiön kanssa.

 • Sisäisen netotuksen jälkeen jäljelle jäävä energia jaetaan jako-osuuksien mukaisesti osakkaille
 • Osakkailta ylijäämäenergia siirtyy jakeluverkkoon tuotantokäyttöpaikan kautta
 • Osakkaat eivät itse myy ylijäävää osuuttaan sähkönmyyjälle
 • Ei käyttöpaikkakohtaista myyntisopimusta ylijäämäenergialle
 • Vaatii tuotantokäyttöpaikalle myyntisopimuksen ylijäämäenergiasta sähkönmyyjän kanssa

SMB

Jakotavassa SMB tulee jokaisella energiayhteisöön liitettävällä käyttöpaikalla olla sähköntuotannon ostosopimus sähköenergian myyjäyhtiön kanssa. Käyttöpaikalla, johon ylijäämäenergia kirjataan, täytyy myös olla sähköntuotannon ostosopimus.

 • Sisäisen netotuksen jälkeen jäljelle jäävä energia jaetaan jako-osuuksien mukaisesti osakkaille
 • Kulutuskäyttöpaikan rinnalle perustetaan virtuaalinen tuotantokäyttöpaikka
 • Osakkaalta ylijäävä energia siirtyy jakeluverkkoon käyttöpaikkakohtaisesti
 • Osakkaat myyvät itse ylijäävän osuuden sähkönmyyjälle
 • Vaatii osakaskohtaisen myyntisopimuksen ylijäämäenergiasta sähkönmyyjän kanssa

Miten sisäinen netotus toimii?

Tuntikohtainen netotus koskee pientuotantoa, jonka teho on alle 100 kVA.
Jos sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö alentaa suoraan ostettavan sähkön määrää. Tällöin kulutuksesta vähennetään tuotetun energian määrä. Jos tuotetun sähkön määrä ylittää kulutuksen, näyttävät kulutustiedot tuolta ajalta nollaa.

Mitä hyötyä netotuksesta on?

Aurinkosähkön oma käyttö on pientuottajalle edullisempaa kuin sen myynti ulos. Pientuottajana et enää osta ja myy sähköä yhtä aikaa saman tunnin aikana, vaan kaikki itse tuottamasi sähkö menee ensisijaisesti omaan käyttöösi.

Netotuksen myötä säästät sähkön ostokustannuksissa. Säästöä tulee jokaiselta itse tuotetulta ja käytetyltä kilowattitunnilta verkkopalvelun ja energian käyttömaksuista ja sähköverosta. Perusmaksuihin netotus ei vaikuta

Energiayhteisön edustajana toimiminen

Voidakseen perustaa aktiivisten asiakkaiden ryhmää tulee yhteisön jäsenten allekirjoittaa ja toimittaa yksittäinen valtakirja heidän yhteisön edustajan oikeuksista. Valtakirjan pohjana voitte käyttää meidän esimerkkivaltakirjaa.

Valtakirja tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tekninen.neuvonta@vatajankoski.fi tai liittää se perustamislomakkeen liite-kenttään ennen kuin energiayhteisön perustamislomaketta voidaan käsitellä.

Energiayhteisön edustaja on yhteisön jäsenten puolesta oikeutettu tekemään ilmoituksia jakeluverkonhaltijalle energiayhteisöä koskevissa asioissa ja on vastuussa, että jakeluverkonhaltijalla on aina sopimuksen mukaiset ajantasaiset tiedot energiayhteisöstä.

Edustajan vastuulla on tiedottaa energiayhteisön muita loppukäyttäjiä energiayhteisön asioista ja mahdollisista muutoksista energiayhteisössä.

Edustaja toimittaa SMB jakotavan mukaiset käyttöpaikkojen virtuaaliset tuotantokäyttöpaikkatunnukset kunkin energiayhteisön jäsenille, heidän tehdäkseen tuotannon ostosopimukset oman myyjäyhtiön kanssa.

Mikä ero on paikallisella energiayhteisöllä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmällä?

Energiayhteisöksi kutsutaan niin Paikallista energiayhteisöä kuin Aktiivisten asiakkaiden ryhmää. Energiayhteisö on oikeushenkilö, joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa tai varastoi energiaa. Aktiivisten asiakkaiden ryhmä on loppukäyttäjistä koostuva ryhmä, joka yhdessä tuottaa tai varastoi sähkö.

Paikallinen energiayhteisö

 • Energiayhteisössä oikeushenkilö on yritys, jonka puolesta asioita hoitaa tavallisesti hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä
 • Oikeushenkilön edustaja edustaa kaikkia energiayhteisön jäseniä verkonhaltijan suuntaan
 • Energiayhteisön edustajan on todistettava verkonhaltijalle oikeutensa toimia edustajana isännöintisopimuksella, yhtiökokouksen tai hallituksen pöytäkirjalla

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä

 • Aktiivisten asiakkaiden ryhmässä sopimusosapuolina on jokainen jäsen
 • Jäsenet ovat vastuussa sopimuksen velvoitteista yhteisvastuullisesti
 • Jäsen ei yksin pysty tekemään sopimusta, ilmoittamaan muutoksista tai päättämään sopimusta, vaan edellyttää muiden jäsenien suostumusta
 • Ryhmä sopii, kuka ryhmän jäsenistä on päävastuullinen sopimuskumppani
 • Päävastuullisen sopimuskumppanin on todistettava verkonhaltijalle valtuus toimia sopimuskumppanina

Energiayhteisön perustamislomake

"*" näyttää pakolliset kentät

Energiayhteisön edustaja

Nimi*

Energiayhteisön tiedot

Osoite*

Käyttöpaikat ja jako-osuudet liite

Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 49 MB.