Vikapalvelu Vikapalvelu

Häiriötilanteet

Sähkökatkoista saat reaaliaikaista tietoa häiriökartan avulla.

Vikanumero

Jakeluverkkoamme valvotaan ympäri vuorokauden. Vikanumeromme palvelee 24/7 numerossa 02 578 1111. Mikäli tiedät sähkökatkon aiheuttajan tai vikapaikan, kerrothan sen vikapäivystäjälle!

Tilaa tekstiviesti katkosta

Tilaa ilmainen tekstiviestipalvelu! Sähkökatkon aikana saat tekstiviestin, jossa kerrotaan alkaneesta sähkönjakelun keskeytyksestä, mahdollisesti myös katkon syy ja arvioitu kesto. Kun katko on ohi saat tiedon sen päättymisestä. Voit aktivoida palvelun itse tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme 02 5782 5303.

Näin varaudut pitkään sähkökatkoon

Suurin osa sähkökatkoista menee nopeasti ohi, eikä niiden vuoksi tarvitse tehdä mitään. Harvinaiset pitkät sähkökatkot vaikuttavat kuitenkin arkeemme monin eri tavoin. Sähkökatkosta on helpompi selvitä, jos asiat on mietitty etukäteen. Suunnittele hyvän sään aikana!

Lisätietoa varautumiseen:

Vinkkejä sähkökatkoon varautumiseksi (.pdf)

Puolustusministeriön julkaisu: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin

Korvaukset

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista. Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla.

Hyvitysprosentti määräytyy sähkökatkon pituuden mukaan seuraavasti:

Keskeytysaika hKorvaus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta %
12 – 2410
24 – 4825
48 – 7250
72 – 120100
120 – 288150
Vähintään 288200, kuitenkin max. 2000 euroa

Keskeytysaika alkaa siitä hetkestä, kun katko on kirjautunut jakeluverkkoyhtiön käytönvalvontajärjestelmään tai asiakas on ilmoittanut katkosta verkkoyhtiölle. Jos jakeluverkkoyhtiöllä ei ole mahdollisuutta aloittaa verkon korjaustöitä heti esim. myrskyn jatkumisen vuoksi, vakiokorvaukseen oikeuttava aika lasketaan siitä, kun jakeluverkkoyhtiöllä on ollut mahdollisuus aloittaa verkon korjaustyöt. Jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan, laskenta alkaa alusta.

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, tai enintään 2000 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Jos korvausta ei ole maksettu puolen vuoden kuluessa sähkökatkosta, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa, tai korvaus on mielestäsi virheellinen, tee kirjallinen vakiokorvaushakemus. Myös muutosta korvaukseen pitää hakea kirjallisesti.

Vakiokorvaushakemus (.pdf)

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksessa tapahtuvasta keskeytyksestä voi saada korvausta siten kuin sähkömarkkinalaissa ja siihen perustuvissa yleisissä ehdoissa tarkemmin määrätään.

Sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on aina alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Sähkökatkojen yhteydessä syntyy usein nopeita jännitevaihteluita. Sähkölaitteiden tulee kestää nämä vaihtelut samoin kuin ne kestävät laitteen irrottamisen ja kytkemisen sähköverkkoon. Tämän vuoksi laitevauriot katkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa nollajohdin katkeaa esimerkiksi puun kaaduttua pienjännitelinjalle. Tällöin kunnossakin olevat herkät sähkölaitteet voivat vaurioitua sähkön laadun heikennyttyä oleellisesti.

Sähkön toimituksessa tapahtuneesta virheestä voi saada virhettä vastaavan hinnanalennuksen tai korvauksen virheen johdosta kärsitystä vahingosta. Vahingonkorvaushakemuksen voit tehdä vapaamuotoisena.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.